Back To Resource Library

የለውጥ ወኪል ያድርጉኝ ለዉሃ ንጽህና አጠባበቅ(ዋሽ) ፣ ለግብርና እና ለኑሮ አኗኗር ሥራዎች የማህበራዊና ባህሪ ለዉጥ የመረጃ ምንጭ

Authors:
SCALE | PRO-WASH
Year Published:
2021
Resource Type:
Tools & Manuals
Language:
Amharic
Available In Languages:

ይህ መመሪያ በከፍተኛ ደረጃ የለውጥ ወኪል አድርጉኝ ላይ የተመሠረተ፤ የማኅበራዊ እና የባህርይ ለውጥ ትኩረት  ግብዓት ለኅብረተሰቡ ሠራተኞች እና መስክ ሠራተኞች  2015 ተመርቷል፡፡  የቴክኒክ እና  የሥራ አፈፃፀም (ቶፕስ) ድጋፍ  ፕሮግራም የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ስርዓት (ኤፍ.ኤስ.ኤን) አውታረ መረብ ማህበራዊ እና የባህርይ ለውጥ ግብረ ኃይል (ኤስ..) እና ወሳኝ ቡድን ኤስ..ሲ የስራ ቡድን የመጀመሪያ መመሪያውን አዘጋጅተዋል ፡፡

2019-2020 የዩኤስኤአይዲ ምግብ ለ ሰላም (ኤፍ...) በግብርና በአኗኗር ዘይቤዎች እና በአካባቢ (አከባቢ) እና በጥናት ምርምር እና ክወናዎች ውስጥ የውሃ የአካባቢ ንፅህና እና ንፅህና (ፕሮ-ዋሽ) የኣቅም ማጎልብቻ ሽልማት በመስጠት ተባበሩ ፡፡ መመሪያው ከውኃ ንፅህና እና ንፅህና (ዋሽ) እና ግብርና እና አኗኗር ጋር ተያያዥነት ባላቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ያተኮሩ ለማህበረሰብ ደረጃ ሠራተኞች በተለይ የአሰልጣኞች ሥልጠና እንዲሆን ተደርጎ መመሪያው በአዲስ መልክ ተከለሰ ፡፡ በመቀጠልም መመሪያው በኮንጎ ዲሞክራቲክ ብሊክ በኡጋንዳ በባንግላዴሽ እና በኢትዮጵያ በሚሰለጥኑ ስልጠናዎች ወቅት በሙከራ የተረጋገጠ ሲሆን ከስልጠና ልጣኞ አመቻቾች እና ገምጋሚዎች በተሰጡት ግብረመልሶች ላይ ተመስርቶ ተከልሷል ፡፡

እነዚህ ትምህርቶች በማኅበረሰባቸው ውስጥ የባህሪ ለውጥ እንዲያስተዋውቁ ለማህበረሰብ ደረጃ ሠራተኞች ችሎታዎችን ለመገንባት ይፈልጋሉ። በዚህ ማኑዋል ውስጥየባህሪ ለውጥ ወኪል የሚለው ቃል ለውጥን በሚያስተዋውቁ ሰራተኞች የሚይዙትን የተለያዩ የሥራ ድርሻዎችን ያመለክታል ፡፡ አስተባባሪዎችቢሲኤ ለአድማጮቻቸው ተገቢ (እንደ እርሻ ኤክስቴንሽን ወኪል የማህበረሰብ ጤና ሰራተኛ የንጽህና አበረታች ወዘተ ...) ባሉ ተገቢ አርዕስት መተካት ይፈልጉ ይሆናል።

እነዚህ ትምህርቶች በማንኛውም ዘርፍ ውስጥ ያለ የልማት ሰራተኛ እንደ የባህሪ ለውጥ ወኪል ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ የሚረዱ አስፈላጊ ክህሎቶችን ያጠቃልላል ፡፡ ትምህርቶቹ ለሁሉም ዘርፎች የሚመለከቱ ቢሆኑም ይህ ማኑዋሉ በጽዳት በግብርና በኤን.አር.ኤም እና በአኗኗር ዘይቤ ሠራተኞች የተስተካከለ ነው ፡፡ ትምህርቶቹ ምሳሌዎች ተዋንያን ታሪኮች እና ባህሪዎች / ልምዶች በዋናነት ከእነዚህ ዘርፎች የተገኙ ናቸው ፡፡

የእኔ የለውጥ ወኪል (ኤም.ኤም...) ትምህርቶች በተናጥል እንዲካሄዱ ወይም እንደ አንድ የጋራ የትርጉም ትምህርት እንዲዘጋጁ ተደርገው የተሰሩ ናቸው ፡፡ አብዛኛዎቹ ትምህርቶች ከጥቂት ሰዓቶች እስከ ግማሽ ቀን ድረስ ናቸው። አመቻቾች የተወሰኑ ክህሎቶችን ለመገንባት ወይም መላውን ሥርዓተ ትምህርት እንደ የሳምንት-ረጅም ስልጠና ወይም እንደ ቀጣይነት  ትምህርት የሚጠቀሙ የተወሰኑ ትምህርቶችን መምረጥ ይችላሉ። ቀደም ባሉት ትምህርቶች ባደጉ ክህሎቶች ላይ እንደሚገነቡት ትምህርቶቹ በተጠቆመ ቅደም ተከተል የተደረደሩ ናቸው።